Leveringsvoorwaarden

Download voorwaarden 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van instalplus.nl (84999470 en gevestigd te (3371KE) Hardinxveld Giessendam aan de Wilgehout 11-13), hierna te noemen “Gebruiker”, en een Wederpartij.
 2. Onder “Wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere rechts- of natuurlijke persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de  bepalingen, waarvan niet is afgeweken, onverkort van kracht blijven. Situaties tussen partijen die niet geregeld blijken, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Ingeval een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden vernietigbaar of ongeldig zouden blijken, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal/zullen de betreffende bepaling(en) vervangen c.q. in- of aangevuld worden door een bepaling, die de strekking en inhoud van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert en die wel geldig is.
 5. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes, aanbiedingen, productvermelding(en) op haar website of in andere uitingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij uit de offerte, aanbieding of uiting uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst (op afstand)

 1. Een reguliere overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van een offerte of aanbieding van de Gebruiker binnen de daarop gestelde termijn.
 2. De Wederpartij wordt geacht woon-/vestigingsplaats, ook voor de aflevering, te hebben gekozen op het adres dat de Wederpartij aan de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt. Als op dat adres een onderneming is ingeschreven, waarvan de Wederpartij (mede)eigenaar, bestuurder/feitelijk leidinggever is of waarbij hij/zij in loondienst is danwel in diens opdracht of als vertegenwoordiger handelt, dan wordt –behoudens tegenbewijs- vermoed dat het om een zakelijke en geen consumentenkoop gaat.
 3. Een koopovereenkomst op afstand (via de website of de webshop) komt tot stand door het volledig afronden van het bestelmenu op het betreffende medium van de Gebruiker en de aansluitende ontvangst door de Gebruiker van de bestelling. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de bestelling als gevolg van gebreken aan of vertraging in de internetverbinding van een der partijen.
 4. De Gebruiker is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, indien Gebruiker zulks geraden acht. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gebruiker dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mede en is de overeenkomst, voor zover tot stand gekomen, ontbonden.
 5. Een geldige reden voor de Gebruiker om te bestelling te weigeren of te annuleren is, dat het bestelde niet (volledig) op voorraad is en om die reden niet binnen de levertermijn zal kunnen worden geleverd.

 

Artikel 4: Particuliere Wederpartij

 1. De Wederpartij, die als natuurlijke persoon handelt voor doeleinden die buiten bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, heeft in geval van een op afstand tot stand gekomen overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen door de (door de) Wederpartij (aangewezen vertegenwoordiger) de mogelijkheid om de overeenkomst, behoudens voor zover deze betrekking heeft op de levering van goederen volgens specificaties van de Wederpartij vervaardigd, die i ) niet geprefabriceerd zijn, iii) die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de wederpartij, of iii) die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zonder opgave van redenen te herroepen en het aansluitend binnen 14 dagen daarna conform instructies van de Gebruiker retourneren van de ongebruikte en in nieuwstaat verkerende goederen aan de Gebruiker. Herroeping dient schriftelijk en bij voorkeur middels het daartoe beschikbaar gestelde herroepingsformulier te gebeuren.
 2. De kosten die gepaard gaan met het retour zenden komen voor rekening van de Wederpartij.
 3. Hangende de bedenktermijn dient de Wederpartij als goed huisvader over de geleverde goederen en de verpakking te beschikken.
 4. De bewijslast van het tijdig inroepen en tijdig in origineel-/nieuwstaat retourneren van de goederen rust ingeval van betwisting door de Gebruiker op de Wederpartij.
 5. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op een of meer diensten van de Gebruiker vangt de herroepingstermijn aan op de dag na de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de Gebruiker de uitvoering van de dienst aanvangt binnen de bedenktermijn, doet de Wederpartij afstand van het recht op herroeping.
 6. Indien de Wederpartij (een gedeelte van) het aankoopbedrag betaald heeft, zal de Gebruiker het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen onder de voorwaarde dat de goederen door de Gebruiker zijn terug ontvangen.
 7. Goederen die niet meer in de originele verpakking zitten of waarvan de originele verpakking beschadigd is worden niet retour genomen.

 

 Artikel 5: Betaling

 1. Betaling geschiedt middels overschrijving op de bankrekening van de Gebruiker, via bankoverschrijving, iDeal, Paypal, een en ander tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven of overeengekomen.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke is een factuur of andere verplichting binnen de betalingstermijn te voldoen, dan raakt de Wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim (de verzuimdatum).
 4. De Wederpartij is vanaf de verzuimdatum tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop (Wederpartij is een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen) is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In alle andere gevallen is de Wederpartij van 1% rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 5. De Wederpartij is vanaf de verzuimdatum gehouden om alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte aan de Gebruiker te voldoen. De buitengerechtelijke kosten, inclusief daarover verschuldigde rente, worden berekend op basis van de (uitvoeringsregels van de) Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (verder te noemen: BIK). Indien Gebruiker hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
 6. De Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane (deel)betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken op de (buitengerechtelijke en gerechtelijke) kosten, vervolgens op de vervallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
 7. De Gebruiker kan, zonder daardoor zelf in verzuim te raken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van het factuurbedrag weigeren, indien daarbij niet eveneens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de opengevallen en lopende rente worden voldaan.

 

Artikel 6: Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. De Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de levering van bestellingen van goederen en diensten en erop toezien dat is voldaan aan de wettelijke waarborg dat de afgeleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Levering vindt plaats binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst of zoveel eerder als mogelijk. Aan de levertermijnen kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 3. Alle door de Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
 4. Door Gebruiker geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of anderszins bezwaard en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, tenzij anderszins overeengekomen.
 5. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 6. De Wederpartij zal, zolang niet aan alle verplichtingen is voldaan, het goed/de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, op eerste verzoek aan de Gebruiker ter hand stellen.
 7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Wederpartij machtigt de Gebruiker om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,– (duizend euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door de Gebruiker wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Gebruiker zulks schriftelijk aan de Wederpartij mededeelt. 

 

Artikel 7: Garanties, onderzoek en reclames

 1. Op door de Gebruiker aan de Wederpartij geleverde goederen geldt, behoudens anderszins overeengekomen, een garantieperiode van 6 maanden na aflevering. De garantie geldt niet voor de levering van gebruikte zaken. Op door derden (niet zijnde de Gebruiker) geproduceerde goederen is de garantie beperkt tot de periode, die door de producent wordt verstrekt (fabrieks- of productgarantie) met een maximum van zes maanden na levering.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien :
  – de Wederpartij gedurende de garantietermijn zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker, reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken (laat) uitvoeren;
  – de gemelde gebreken zijn ontstaan door ondeskundige, onoordeelkundig of abnormale opslag, behandeling, toepassing, het nalaten van deugdelijk onderhoud, dan wel het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden die buiten het normale gebruik vallen;
  – de (gestelde) ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 3. De Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit volgens de Wederpartij niet het geval is, dient de Gebruiker daarvan in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en met opgave van redenen in kennis te worden gesteld.
 4. De Gebruiker zal de klacht intern binnen 14 dagen na ontvangst van de reclamatie/klacht inhoudelijk afhandelen.
 5. Tijdige reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van overig bestelde zaken.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht/reclamatie ongegrond is, dan komen de (onderzoeks)kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van Gebruiker integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Gebruiker is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:
  – de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Wederpartij of derde, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de goederen;
  – schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
  – schade die het gevolg is van handelen waardoor de garantie is komen te vervallen;
  – schade, die het gevolg is van gebrekkige of niet tijdige levering van de toeleveranciers van de Gebruiker;
  – Overmacht zoals elders in deze voorwaarden omschreven.
 3. Voor zover de Gebruiker aansprakelijk is, is deze beperkt tot uitsluitend directe schade, waaronder wordt verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de (directe) schade;
  – de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
  – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder andere maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 5. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het goed, dat de oorzaak van de schade is.
 6. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn hulppersonen of ondergeschikten.

 

Artikel 9: Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende en van de wil van partijen onafhankelijke oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen (verder) na te komen, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leiden, alsmede wanprestatie door onze leveranciers.
 3. Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10: Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Wederpartij jegens Gebruiker en de hem bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. Indien de Wederpartij niet binnen 1 jaar nadat in redelijkheid van het bestaan ervan kon worden afgeweken, deze in rechte aanhangig maakt is het vorderingsrecht verjaard en vervalt de bevoegdheid daartoe.
 2. Het vorenstaande is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gebaseerd op de stelling dat de afgeleverde goed(eren) niet aan de overeenkomst beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren mutatis mutandis door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of het gebruik van de geleverde goederen schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor aan de zijde van Gebruiker en derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 12: Toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij

 1. Voor zover elders in deze voorwaarden niet anderszins gesteld, is de Gebruiker bevoegd de overeenkomst terstond en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de koper zijn verplichtingen niet binnen 3 werkdagen na daartoe deugdelijk door de Gebruiker in gebreke te zijn gesteld, alsnog nakomt. In dat geval behoudt de Gebruiker zijn rechten op het instellen van een vordering tot volledige schadevergoeding.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Wederpartij en de Gebruiker gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en/of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats en/of zijn (statutaire) zetel heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij. De rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit tussen de Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomsten c.q. rechtsrelaties. Ter vermijding van onnodig te maken juridische kosten, zullen partijen zich in voorkomend geval tot het uiterste inspannen om een gerezen geschil in onderling overleg buitengerechtelijk te beslechten.